Một tập lệnh PHP được thực thi trên máy chủ và kết quả HTML thuần túy được gửi trở lại trình duyệt.


Cú pháp PHP cơ bản

Một tập lệnh PHP có thể được đặt ở bất kỳ đâu trong tài liệu.

Một tập lệnh PHP bắt đầu bằng <?phpvà kết thúc bằng ?>:

<?php
// PHP code goes here
?>

Phần mở rộng tệp mặc định cho tệp PHP là ” .php“.

Một tệp PHP thường chứa các thẻ HTML và một số mã kịch bản PHP.

Dưới đây, chúng tôi có một ví dụ về một tệp PHP đơn giản, với một tập lệnh PHP sử dụng hàm PHP tích hợp sẵn ” echo” để xuất ra văn bản “Hello World!” trên một trang web:

Thí dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My first PHP page</h1>

<?php
echo “Hello World!”;
?>

</body>
</html>

Lưu ý: Các câu lệnh PHP kết thúc bằng dấu chấm phẩy ( ;).Phân biệt chữ hoa chữ thường trong PHP

Trong PHP, từ khóa (ví dụ như ifelsewhileecho, vv), các lớp học, chức năng, và chức năng người dùng định nghĩa không phải là trường hợp nhạy cảm.

Trong ví dụ dưới đây, cả ba câu lệnh echo bên dưới đều bình đẳng và hợp pháp:

Thí dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
ECHO “Hello World!<br>”;
echo “Hello World!<br>”;
EcHo “Hello World!<br>”;
?>

</body>
</html>

Lưu ý: Tuy nhiên; tất cả các tên biến đều phân biệt chữ hoa chữ thường!

Nhìn vào ví dụ dưới đây; chỉ câu lệnh đầu tiên sẽ hiển thị giá trị của $colorbiến! Điều này là do $color$COLORvà $coLORđược coi là ba biến khác nhau:

Thí dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$color = “red”;
echo “My car is “ . $color . “<br>”;
echo “My house is “ . $COLOR . “<br>”;
echo “My boat is “ . $coLOR . “<br>”;
?>

</body>
</html>

Cú pháp PHP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here